Ogólne warunki sprzedaży i dostawyFirmy Holmer Maschinenbau GmbH /Holmer Budowa Maszyn Sp. z o.o./

§ 1 Zakres obowiązywania

Poniższe warunki obowiązują odnośnie wszystkich ofert i umów firmy Holmer Maschinenbau GmbH – zwanej dalej Holmer – dotyczących dostawy maszyn, części zamiennych itp. oraz usług w obrocie handlowym z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub odrębnego majątku publiczno-prawnego zgodnie z § 310 ustęp 1 [niemieckiego] Kodeksu cywilnego. Sprzeczne lub odbiegające od wymienionych warunków sprzedaży warunki zamawiającego zostają uznane tylko, gdy Holmer wyraźnie wyrazi pisemną zgodę na ich obowiązywanie.

 

Warunki te obowiązują także w odniesieniu do wszystkich przyszłych stosunków umownych i transakcji z zamawiającym, o ile chodzi o czynności prawne pokrewnego rodzaju.

 

Inaczej brzmiące warunki zamawiającego, którym Holmer niniejszym wyraźnie zaprzecza, nie stają się częścią umowy.

 

Obowiązują Incoterms w aktualnie obowiązującej wersji, o ile poniże warunki nie zawierają odmiennych regulacji.

 

Jeżeli jakieś postanowienie z tych warunków i z zawartych dalszych umów jest nieskuteczne lub stanie się nieskuteczne, wtedy skuteczność umowy co do reszty zostaje nienaruszona. Strony umowy są zobowiązane, żeby nieskuteczne postanowienie zastąpić innym postanowieniem, które jest mu najbardziej zbliżone pod względem sukcesu gospodarczego.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

O ile zamówienie jest rozumiane jako oferta zgodnie z § 145 [niemieckiego] k.c., Holmer może ją przyjąć w ciągu 2 tygodni. Związane z tą ofertą dane odnośnie wymiarów, wag, mocy i kosztów eksploatacji oraz rysunki są danymi tylko w przybliżeniu, o ile nie są określone wyraźnie jako wiążące. Zastrzega się zmianę konstrukcji i formy, o ile nie zmieniają one zasadniczo charakterystyki przedmiotu umowy.

 

Umowy o dostawach i świadczeniach przez firmę Holmer dochodzą do skutku wraz z naszym pisemnym potwierdzeniem zlecenia. Do chwili pisemnego potwierdzenia zlecenia oferty firmy Holmer nie są wiążące i nieobowiązujące. Porozumienia ustne wymagają dla ich skuteczności potwierdzenia w formie pisemnej.

§ 3 Przekazane dokumenty

Odnośnie wszystkich dokumentów przekazanych zamawiającemu w związku z udzieleniem zlecenia, jak np. kalkulacje, rysunki, etc., Holmer zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie. Dokumentów tych nie wolno udostępniać osobom trzecim, chyba że Holmer udzieli zamawiającemu wyraźnie swojej zgody na to na piśmie. Jeżeli Holmer nie przyjmie oferty zamawiającego w ciągu dwóch tygodni, dokumenty te należy niezwłocznie odesłać z powrotem.

§ 4 Ceny i płatność

Obowiązują ceny podane w naszym potwierdzeniu zamówienia (plus podatek VAT w obowiązującej aktualnie wysokości) i terminy płatności, w przeciwnym razie cena kupna musi zostać zapłacona w ciągu 10 dni po dostawie.

 

Jeżeli uzgodniony zostaje dłuższy termin dostawy niż 4 miesiące, Holmer jest uprawniony, żeby naliczyć ceny dostawy obowiązujące w dniu dostawy (nowa cena katalogowa z odliczeniem ewentualnie uzgodnionego upustu) plus podatek VAT, chyba że zmienione ceny katalogowe nie są cenami ogólnie obowiązującymi na rynku.

 

Podane przez nas ceny są, o ile nie uzgodniono inaczej, cenami netto w EURO od miejsca wysyłki. Koszty przewozu i koszty spedycji, opłaty przewozowe, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia transportowego i koszty montażu ponosi zamawiający.

 

Warunkiem płatności w terminie przy przelewie bankowym, poleceniu zapłaty, wręczeniu czeku lub weksla jest zapisanie kwoty na dobro naszego rachunku bankowego.

 

Przy zawinionym niezachowaniu terminów zapłaty lub na wypadek okoliczności, o których Holmer dowie się po zawarciu umowy i które mogą w znacznym stopniu obniżyć zdolność kredytową zamawiającego, Holmer jest uprawniony, żeby wymagać natychmiastowej płatności wszelkich roszczeń wobec niego bez względu na termin spłaty przyjętych weksli lub uzgodnionych terminów zapłaty. Ponadto Holmer jest uprawniony, żeby według własnego uznania albo zażądać zapłaty zaliczki albo złożenia zabezpieczenia. Jeżeli żądanie to nie zostanie spełnione, Holmer ma prawo, żeby po upływie odpowiedniego rozsądnego terminu odmówić wykonania umowy i zażądać odszkodowania w wysokości 15% ceny kupna zamiast świadczenia wzajemnego. Dopuszczalne jest udokumentowanie przez zamawiającego, że szkoda nie powstała lub powstała szkoda nie w tej wysokości. Także Holmer zastrzega sobie prawo do udokumentowania większej szkody.

§ 5 Potrącenie i prawo zatrzymania

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia tylko, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocnie stwierdzone lub bezsprzeczne. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umowynm.

§ 6 Okresy dostawy, opóźnienie dostawy

Okresy dostawy i terminy podane przez firmę Holmer lub zamawiającego są obowiązujące tylko wtedy, gdy są wyraźnie uzgodnione. Każdy termin dostawy rozpoczyna się dopiero po wpłynięciu wszystkich dokumentów koniecznych do realizacji zlecenia i warunkuje terminowe i przepisowe spełnienie zobowiązań zamawiającego.

 

Zarzut niewykonania umowy pozostaje zastrzeżony.

 

Termin dostawy jest zachowany z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy od poddostawcy.

 

Termin dostawy jest zachowany, gdy przedmiot dostawy opuścił zakład przed upływem tego terminu lub gdy zgłoszona jest gotowość do wysyłki.

 

Jeżeli wysyłka opóźnia się z powodów, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, wtedy musi on naprawić szkodę poniesioną przez firmę Holmer, która powstała wskutek opóźnienia łącznie z ewentualnymi kosztami dodatkowymi. Zastrzega się prawo dalej idących roszczeń.

 

Jeżeli niezachowanie czasu dostawy spowodowane jest siłą wyższą, strajkami lub innymi zdarzeniami, na które Holmer nie ma wpływu, wtedy czas dostawy wydłuża się odpowiednio. Holmer powiadomi zamawiającego możliwie szybko o początku i końcu tego rodzaju okoliczności.

 

Jeżeli dojdzie do opóźnienia w dostawie, zamawiający może odstąpić od umowy dopiero po upływie rozsądnego odpowiedniego terminu. Także po upływie terminu dostawy zamawiający jest zobowiązany do odbioru, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie dotarło do firmy Holmer przed wysyłką towaru lub przed wysłaniem informacji o gotowości do wysyłki.

§ 7 Dostawa i przejście ryzyka

Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia przechodzi na zamawiającego, gdy przedmiot dostawy opuści miejsce wysyłki lub zamawiający został poinformowany o gotowości do wysyłki, i wprawdzie także wtedy, gdy miejsce mają wysyłki częściowe lub gdy Holmer przejął jeszcze inne świadczenia np. koszty przesyłki lub dostawę i ustawienie.

 

Obowiązek świadczenia uważa się za spełniony, gdy Holmer przekazał towar spedytorowi lub przewoźnikowi. Jeżeli towar odbiera zamawiający, wtedy umowa jest spełniona przez udostępnienie przesyłki, jak tylko informacja o udostępnieniu doszła do zamawiającego.

 

Jeżeli dostawa opóźnia się lub nie dochodzi do skutku wskutek okoliczności, za które Holmer nie odpowiada, wtedy ryzyko przechodzi na zamawiającego w dniu zgłoszenia gotowości do wysyłki. Wysyłki częściowe są dopuszczalne, o ile są dostosowane do możliwości zamawiającego.

§ 8 Zastrzeżenie własności

Holmer zachowuje prawo własności dostarczonego towaru do czasu pełnej płatności wszelkich roszczeń wynikających z dostaw i świadczeń, które przysługują firmie Holmer wobec zamawiającego ze stosunku gospodarczego z kontokurent. Obowiązuje to także odnośnie wszyskich dostaw w przyszłości, także gdy Holmer nie zawsze powołuje się na to wyraźnie. Holmer jest uprawniony, żeby przyjąć nabytą rzecz z powrotem, gdy zamawiający zachowuje się niezgodnie z umową.

 

Holmer zachowuje prawo własności dostarczonego towaru do czasu pełnej płatności wszelkich roszczeń wynikających z dostaw i świadczeń, które przysługują firmie Holmer wobec zamawiającego ze stosunku gospodarczego z kontokurent. Obowiązuje to także odnośnie wszyskich dostaw w przyszłości, także gdy Holmer nie zawsze powołuje się na to wyraźnie. Holmer jest uprawniony, żeby przyjąć nabytą rzecz z powrotem, gdy zamawiający zachowuje się niezgodnie z umową.

 

Tak długo, jak własność jeszcze nie przeszła, zamawiający musi bezwłocznie pisemnie powiadomić firmę Holmer, gdy doręczony przedmiot narażony jest na zajęcie lub inną ingerencję osób trzecich. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie, żeby zwrócić firmie Holmer sądowe i pozasądowe koszty pozwu zgodnie z § 771 [niemieckiego] k.p.c., wtedy zamawiający odpowiada za stratę poniesioną przez firmę Holmer.

 

Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w toku normalnych czynności handlowych. Zamawiający już teraz odstępuje firmie Holmer roszczenia odbiorcy z odsprzedaży zastrzeżonego towaru w wysokości uzgodnionej z Holmer kwoty końcowej faktury (włącznie z podatkiem VAT). Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy nabyta rzecz została odsprzedana bez przeróbki czy po przeróbce.

 

Przeróbka i obróbka lub przebudowa nabytej rzeczy przez zamawiającego następuje zawsze w imieniu i na zlecenie firmy Holmer. W takim wypadku utrzymuje się prawo ekspektatywy zamawiającego na nabytym towarze na przekształconej rzeczy. Jeżeli nabyta rzecz zostaje przerabiana z innymi, nienależącymi do firmy Holmer, przedmiotami, Holmer nabywa współwłasność na nowej rzeczy w stosunku obiektywnej wartości nabytej rzeczy do innych przerobionych przedmiotów w chwili przeróbki. To samo obowiązuje na wypadek zmieszania. Jeżeli zmieszanie następuje w ten sposób, że rzecz zamawiającego należy uznać jako rzecz główną, wtedy uważa się za uzgodnione, że zamawiający przenosi na firmę Holmer proporcjonalnie współwłasność i tak powstałą własność wyłączną lub współwłasność przechowuje dla firmy Holmer.

 

Przy zachowaniu zamawiającego wbrew umowie, w szczególności przy opóźnieniu płatności, Holmer jest uprawniony do przyjęcia zastrzeżonego towaru z powrotem po upomnieniu lub może żądać cesji roszczeń o wydanie zamawiającego wobec osób trzecich. Zamawiający upoważnia firmę Holmer nieodwołalnie do odebrania zastrzeżonego towaru i do wejścia w tym celu na jego teren i do budynku. Ani przy przyjęciu z powrotem ani przy zajęciu zastrzeżonego towaru przez firmę Holmer, lub przy ujawnieniu cesji w celu zabezpieczenia nie dochodzi do odstąpienia od umowy.

 

Po przyjęciu zastrzeżonego towaru z powrotem Holmer jest uprawniony, aby wykorzystać go możliwie najlepiej przez sprzedaż bezpośrednią. Z zastrzeżeniem udokumentowania dalszych kosztów przez firmę Holmer, Holmer może w takich wypadkach naliczyć ryczałt kosztów w wysokości 10% ceny kupna. Zamawiający ma prawo do udokumentowania, że koszty nie powstały lub powstały koszty niższe.

 

Holmer zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie zamawiającego, jeżeli ich wartość przekracza roszczenia, które mają zostać zabezpieczone, o więcej niż 20 %.

§ 9 Gwarancja i odpowiedzialność cywilna

Prawa zamawiającego dotyczące gwarancji zakładają, że spełnił on niezwłocznie swój obowiązek kontroli towaru i zgłoszenia reklamacji zgodnie z § 377 [niemieckiego] Kodeksu handlowego.

 

Z zastrzeżeniem dalszych indywidualnych porozumień roszczenia z tytułu wad w odniesieniu do wyrobów nowych przedawniają się po 12 miesiącach po dostarczeniu towaru przez firmę Holmer do zamawiającego. Odnośnie roszczeń odszkodowania przy działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie oraz przy narażeniu na utratę życia, uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, które opierają się na umyślnym lub niedbałym naruszeniu obowiązku użytkownika, obowiązuje ustawowy termin przedawnienia.

 

Przy sprzedaży dóbr używanych gwarancja jest wyłączona.

 

Powyższe postanowienia nie obowiązują, jeżeli ustawa narzuca bezwzględnie dłuższe terminy. Przed ewentualnym odesłaniem towaru z powrotem należy uzyskać zgodę firmy Holmer.

 

Jeżeli mimo całej zastosowanej staranności doręczony towar wykazuje wadę, która istniała już w chwili przejścia ryzyka, wtedy Holmer według własnego uznania poprawi towar, z zastrzeżeniem wniesienia zarzutu istnienia wad z zachowaniem terminu, lub dostarczy produkt zastępczy. Firmie Holmer należy zawsze dać sposobność do dodatkowego świadczenia uzupełniającego z tytułu umowy w rozsądnym odpowiednim terminie. Roszczenia regresowe pozostają nienaruszone bez ograniczeń przez powyższe postanowienia.

 

Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenie bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń o odszkodowanie.

 

Roszczenia z tytułu wad nie przysługują, jeżeli odchylena od uzgodnionej właściwości są tylko niewielkie, jeżeli użyteczność jest tylko w niewielkim stopniu naruszona, przy naturalnym ścieraniu się lub zużyciu, jak i w przypadku szkód, które powstają po przejściu ryzyka wskutek błędnego lub niedbałego traktowania, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich środków produkcji lub na podstawie szczególnych czynników zewnętrznych, które według umowy nie są założone. Jeżeli zamawiający lub osoby trzecie przeprowadzają niefachowe prace naprawcze lub dokonują zmiany, wtedy w odniesieniu do nich i do powstałych wskutek nich następstw także nie przysługują roszczenia z tytułu wad.

 

Roszczenia zamawiającego z powodu nakładów koniecznych w celu wykonania dodatkowych świadczeń uzupełniających z tytułu umowy, w szczególności koszty transportu, opłaty drogowe, koszty pracy i koszty materiału są wyłączone, o ile nakłady się zwiększą, ponieważ towar dostarczony przez firmę Holmer został dodatkowo przewieziony w inne miejsce niż siedziba zamawiającego, chyba że przewóz jest zgodny z przeznaczeniem.

 

Roszczenia regresowe zamawiającego wobec firmy Holmer przysługują tylko wtedy, gdy zamawiający nie uzgodnił ze swoim odbiorcą żadnych postanowień wykraczających poza bezwzględnie obowiązujące postanowienia odnośnie roszczenia z tytułu wad.

 

Postanowienia bezwzględnie obowiązujące z odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

 

Holmer odpowiada – niezależnie od podstawy prawnej – w przypadku szkód na osobie zgodnie z przepisami ustawowymi a w pozostałych przypadkach tylko przy działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie zarządu lub kadry kierowniczej.

 

Ponadto Holmer odpowiada przy zawinionym naruszeniu istotnych zobowiązań umownych, także za normalne i lekkie niedbalstwo, przy czym obowiązek odszkodowania w takich wypadkach ogranicza się do normalnie przewidywalnych, występujących typowo szkód.

 

Dalsze roszczenia, obojętnie od podstawy prawnej, są wyłączone. Dotyczy to przede wszystkim także dalszych szkód powstałych jako następstwo wady.

 

Jeżeli odpowiedzialność ze strony Holmer została wyłączona lub ograniczona, obowiązuje to także w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności zatrudnionych pracowników, współpracowników, przedstawicieli i osób wykonujących powierzone obowiązki.

 

Jeżeli zamawiający lub osoby trzecie przeprowadzają niefachowe prace naprawcze lub zmiany, nie przysługują na nie i na wynikające z nich następstwa roszczenia z tytułu wad.

§ 10 Potwierdzenie dotarcia przesyłki

Zamawiający zobowiązuje się, żeby najpóźniej w ciągu 7 dni po dostarczeniu towaru u niego wystawić prawidłowo potwierdzenie dotarcia towaru do miejsca dostawy wymagane według przepisów o podatku obrotowym i przekazać je firmie Holmer.

§ 11 Unieważnienie umowy kupna

1) Przy unieważnieniu umowy kupna (np. ze względu na odstąpienie jednej ze stron umowy) klient jest zobowiązany, niezależnie od pozostałej realizacji zgodnie z poniższymi ustępami, w pierwszej kolejności do wydania przedmiotu dostawy firmie Holmer i do przewiezienia go na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez firmę Holmer.

 

2) Ponadto Holmer może żądać od klienta odpowiedniego odszkodowania z powodu pogorszenia stanu towaru, utraty lub wynikłej z innego powodu niemożności wydania przedmiotu dostawy, która leży w zakresie obowiązków klienta.

 

3) Oprócz tego Holmer może żądać wynagrodzenia za używanie lub korzystanie z przedmiotu dostawy, jeżeli wartość przedmiotu dostawy pomiędzy dostawą a jego całkowitym bezpośrednim ponownym wzięciem w posiadanie przez firmę Holmer zmniejszyła się. To zmniejszenie wartości wylicza się z różnicy ceny całkowitej zgodnie z umową kupna i wartości w danym czasie, która jest ustalana przez utarg ze sprzedaży lub, gdy sprzedaż nie jest możliwa, przez oszacowanie przez zaprzysięgłego rzeczoznawcę.

§ 12 Cesja

Cesja praw klienta z tej umowy bez pisemnej zgody firmy Holmer jest niedopuszczaln.

§ 13 Przepisy o kontroli eksportowej

Przedmioty dostawy oraz oprogramowanie mogą podlegać przepisom o kontroli eksportowej Republiki Federalnej Niemiec, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innych krajów. W wypadku późniejszego eksportu przedmiotu dostawy za granicę klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawowych.

§ 14 Pozostałe

Miejscem wykonania spoczywającego na firmie Holmer zobowiązania do dostawy i zobowiązań dotyczących zamawiającego jest miejsce wysyłki firmy Holmer.

 

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec; obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyłączone.

 

Wyłączna właściwość miejscowa sądu dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest tam, gdzie znajduje się stała siedziba firmy Holmer. Obowiązuje to także w odniesieniu do procesów czekowych i wekslowych. Holmer jest we wszystkich przypadkach uprawniony, aby zgodnie z jej uznaniem wstąpić na drogę sądową także tam, gdzie znajduje się siedziba zamawiającego.